Politiet, Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Statens naturoppsyn har hittil i år gjennomført fire tverretatlige kontrolldager i skjærgården i sørøst politidistrikt som Røyken og Hurum hører inn under.

Les også: Nærsnes kystlag fikk gjev pris: - Det vi gjør er verdifullt for fremtiden

Samarbeid på tvers

Nærmere 2500 redskap har til nå blitt kontrollert og 85 straffesaker har blitt opprettet. Ulovlig og umerket redskap har blitt beslaglagt. I tillegg til beslag, fikk mange lapp på sine fiskeredskap med advarsel om å sørge for riktig og tilstrekkelig merking. Det framgår av en pressemelding fra Sør-Øst politidistrikt.

Som følge av politireformen har det for politiet i år vært mulig å koordinere og gjennomføre en kraftsamling av de tverretatlige ressursene slik at hele kystlinjen i Buskerud, Vestfold og Telemark har blitt kontrollert.

Totalt 15 båter og fartøy fra Kystvakten, Statens naturoppsyn, politiet og Fiskeridirektoratet har vært i sving.

Les også: Bli med å redde torsken, oppfordrer fiskeridirektøren - nye regler fra 15. juni

Positiv utvikling

Tilbakemelding fra kontrollmannskap er at man fra kontrollene i juli har sett en markant bedring i Sør-Øst fram til oktober. Det har blitt mindre umerket og ulovlig redskap, selv om omfanget av redskap i sjøen økte betraktelig da hummersesongen startet tirsdag 1. oktober.

Fokus på forebygging

Politiet, Fiskeridirektoratet, Statens naturoppsyn og Kystvakten jobber kontinuerlig for å forebygge miljøkriminalitet i skjærgården. Man har søkt samarbeid med kystkommunene i Sør-Øst. Under kontrollene har enkelte kommuner stilt med egne representanter for ulovlighetsoppfølging og kommunenes egne skjærgårdstjenester har bidratt under gjennomføringen.

Statens naturoppsyn driver blant annet skjøtsel og skilting i alle reservater og verneområdene langs kysten. Til tross for skilting om ferdselsforbud valgte enkelte å trosset forbudet.

Miljøkrimkoordinator i Sør-Øst politidistrikt, Jon Galteland opplever at en slik synlig tilstedeværelse som kontrollene medfører blir godt mottatt fra ulike brukere i skjærgården. Han har en klar oppfatning av at tilstedeværelsen og strengere håndhevelse av regelverket bidrar positivt og virker forebyggende.

Varsler også om mulige ulovlige bygg og tiltak

Selv om kontrollene har hatt fokus på fiske, ble mistanker om andre ulovligheter også meldt inn til politiet, som koordinerte aksjonen fra kystvaktskipet KV-Nornen.

Byggeaktivitet og inngrep i natur som kontrollmannskap stilte spørsmål ved, vil i den grad man mistenker ulovligheter bli varslet som ulovlighetsoppfølging til aktuelle kommuner.

Politiet oppfordrer alle til å sette seg godt inn i regelverket for det aktuelle fiskeri man skal delta i, samt eventuelle spesielle regler som fredningsområder og reservater for de aktuelle områdene man skal fiske.

Ikke alle vet at torsken er fredet

Ikke alle har fått med seg at det etter 1. juli ble innført forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden året rundt, og samtidig forbud mot bunnsatte garn innenfor grunnlinja, fra og med Telemark til grensen mot Sverige.

En del beslag og anmeldelser knytter seg også til denne bestemmelsen.